Doelstelling

In dit project ligt de focus op het volgend centrale probleem:

De voordelen van stedelijk groen zijn te weinig bekend in Suriname, worden onvoldoende gewaardeerd en niet opgenomen in urbane planning en -beheer.

Het doel van het project is het bevorderen van een groen Paramaribo waarin ecosysteemdiensten bijdragen aan een gezonde en leefbaardere omgeving voor haar inwoners.

Het project beoogt Juli 2021 de volgende resultaten bereikt te hebben: 

  1. Het ter beschikking stellen van wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voordelen van stedelijk groen in Paramaribo, waarbij beleidsmakers een hand toegereikt krijgen ter verbetering van het stedelijk groen.
  2. Grotere bewustwording bij beleidsmakers, planners en het maatschappelijk middenveld over de rol die stedelijk groen kan spelen in Paramaribo en andere urbane gebieden zodat dit kan worden meegenomen in hun planning.
  3. Actieve betrokkenheid van burgers en onderwijsinstellingen bij het monitoren van stedelijk groen in Paramaribo, waarbij ook met beleidsmakers in overleg wordt getreden om te komen tot een monitoringsprotocol.
  4. Toegankelijk maken van innovatief educatief materiaal over groene steden voor universiteiten en onderwijsinstellingen in Suriname en Nederland, met Suriname als case studie land.

De doelgroep bestaat uit de huidige en toekomstige beleidsmakers, waarbij de eerste met name betrekking heeft op beleidsmakers die te maken hebben met stedelijk groen en  ruimtelijke planning en de tweede op studenten die het toekomstig kader moeten worden.
De beleidsmakers worden op verschillende momenten gedurende het project betrokken om kennis te delen en van gedachten te wisselen hoe de opgedane kennis meegenomen kan worden in planning en beleid.  De studenten worden betrokken bij dataverzameling en aan het eind bij het beschikbaar stellen van de verzamelde informatie in de vorm van educatie materiaal.

Het project loopt van januari 2019 tot juli 2021