Partners

Tropenbos Suriname

Tropenbos Suriname (TBS) streeft naar een wereld waarin tropische bossen en bomen op een duurzame wijze worden beheerd door sterke instituten en individuen op alle niveaus.

Als lid van het Tropenbos International netwerk, voert TBS sinds 2003 projectactiviteiten uit in Suriname met als missie het bevorderen van duurzaam beheer van tropische bossen en bomen ten behoeve van gezonde ecosystemen en menselijk welzijn. 

TBS heeft 15 jaren ervaring in het ondersteunen van de sector bos en natuur, waarbij de focus op duurzaam bosbeheer, productieve landschappen en forest dependent livelihoods, is getransformeerd naar: Climate-smart landscapes, gezonde ecosystemen en veerkrachtige gemeenschappen. 

Het toepassen van een landschapsbenadering staat centraal in het bereiken van de TBS missie. Dit is een integrale benadering waarbij er naar verschillende landschapselementen en gekoppelde mens-natuur sub-systemen wordt gekeken. Hiermee is TBS in staat om voort te bouwen op haar ervaring met projecten over hout legaliteit, duurzame houtoogst en inclusieve landgebruiksplanning met behulp van Participatory 3-Dimensional Modelling.  De rol van bossen en bomen is ook van belang voor de kustvlakte (vb. de beschermende factor van mangrovebossen) en de (semi-)stedelijke gebieden.  Ook in de stedelijke omgeving is er sprake van biodiversiteit en ecosysteemdiensten afkomstig van deze ‘urbane bossen’ en bomen.

Als ‘knowledge broker’ werkt TBS aan onderzoek, advocacy, partnerschappen en capaciteits versterking, om bij te dragen aan geïnformeerde besluiten en verbeterde management praktijken in de sector bos en natuur.

www.tropenbos.sr

Universiteit Twente – ITC

De Geo-Informatie Wetenschap en Aardobservatie faculteit van de Universiteit Twente (UT-ITC) heeft het oudste centrum voor   aardobservatie voor global development; het ITC. UT-ITC bestond eerst als UNESCO instituut en is later onderdeel geworden van de universiteit als faculteit. Sinds de jaren ‘60 doet ITC onderzoek en leidt studenten op om met relevant en goed kaartmateriaal besluitvorming te ondersteunen. De focus van UT-ITC richt zich sinds decennia op het aandragen van ruimtelijke oplossingen voor complexe uitdagingen waarmee de mens in toenemende mate mee te maken krijgt, zoals klimaatverandering, populatiegroei en het schaars worden van natuurlijke bestaansbronnen. De faculteit is gespecialiseerd in het internationaal uitwisselen van kennis, capaciteitsopbouw en multidisciplinair probleem-georiënteerd ruimtelijk onderzoek.

Het thema van ‘Groen in stedelijke gebieden’ is al onderdeel van onderzoek en onderwijs van het ITC.

UT-ITC. De departementen ‘Natural Resources’ en ‘Urban and Regional Planning’ werken aan ecosysteemdiensten, stedelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. UT-ITC is gebaat bij een goede samenwerking met organisaties die nauw aansluiten bij haar missie met sterke contacten in het land, zoals TBS.

https://www.itc.nl/

Het generen en beschikbaar stellen van kennis om een groene en leefbare samenleving te ondersteunen staat dus centraal in de werkwijze van TBS en UT-ITC. De samenwerking tussen TBS en de UT-ITC is erop gericht om middels het Twinning project een basis te leggen voor een langere termijn traject van kennisuitwisseling en samenwerking.

 

Partners in Suriname
Dr. Rudi van Kanten. Directeur, Tropenbos Suriname

Lisa Best MSc., Onderzoeker Duurzame Landschappen, Tropenbos Suriname

Davita Obergh BSc., Project assistent, Tropenbos Suriname

Partners in Nederland
Prof. Dr. Wieteke (Louise) Willemen. Hoogleraar , Afdeling Natural Resources van de Faculteit Geo-Infromation Wetenschap en Aardobservatie (ITC), Universiteit Twente

Dr. Nina Schwarz. Universitair docent, Afdeling Urban and Regional Planning van de Faculteit Geo-Infromation Wetenschap en Aardobservatie (ITC), Universiteit Twente

Robert Ohuru MSc, Developer, Afdeling Geo-Information Processing,van de Faculteit Geo-Infromation Wetenschap en Aardobservatie (ITC), Universiteit Twente