Studenten Onderzoek

Binnen dit project zijn master studenten bezig met het uitvoeren van hun afstudeeronderzoek.

De verschillende onderzoeksgebieden zijn gericht op het in kaart brengen van stedelijk groen in Paramaribo en de verschillende ecosysteemdiensten die zij leveren. In total zijn er vijf Master studenten die hun thesis-onderzoek doen binnen het project. Hun begeleiding gebeurt in nauwe samenwerking tussen AdeKUS, Twente Universiteit en Tropenbos Suriname.

 1. De ruimtelijke verdeling en classificatie van stedelijk groen in Paramaribo, inclusief een historische analyse van veranderingen hierin.
 2. De invloed van de aanwezigheid van stedelijk groen op verkoeling van de directe omgeving in buurten en op straatniveau.
 3. Kwantificatie van de relatie tussen stedelijk groen en het microklimaat in Paramaribo in de vorm van een mogelijk 'Urban Heat Island Effect'.
 4. Het identificeren, beoordelen en ruimtelijk in kaart brengen van ecosysteemdiensten geleverd door stedelijk groen in Paramaribo.
 5. Percepties van inwoners van Paramaribo over stedelijk groen en factoren die daarop van invloed kunnen zijn.
 6. Urbaan groen in groot Paramaribo: Verkenningen van toegankelijkheid en sociale ongelijkheid.
 7. Het in kaart brengen van de kwaliteit van openbaar stedelijk groen voor fysieke activiteiten in Paramaribo, Suriname

 

Het analyseren van groene gebieden binnen Paramaribo

met behulp van GIS en Remote Sensing

-Razia Taus (Anton de Kom Universiteit Suriname)-

Wereldwijd is er steeds meer wetenschappelijk bewijs over de voordelen van stedelijk groen. Echter is er relatief weinig bekend over stedelijk groen in tropische gebieden. De eerste stap is om na te gaan wat er is aan stedelijk groen. In Paramaribo, het meest stedelijke gebied van Suriname, is er nog geen accurate inventaris en quantificatie gedaan van de groene gebieden. Waar liggen deze gebieden? Hoe groot zijn ze? Welke vegetatie typen komen het meest voor? Wat zijn de mogelijke effecten die ze kunnen hebben op hun omgeving en het ecosysteem waarin zij zich bevinden? Om behoorlijk onderzoek te kunnen doen in deze gebieden is het belangrijk om een assessment te maken omtrent de huidige staat waarin deze zich bevinden.

Het hoofddoel van dit onderzoek is om een baseline te ontwikkelen van de huidige staat van groene gebieden binnen groot Paramaribo en om hun ruimtelijke distributie te analyseren.

Er is gekozen om voor groot Paramaribo als studie gebied. (Paramaribo, Wanica en een deel van Commewijne).
Met behulp van satellietbeelden, een GIS programma en veld verificatie wordt er een classificatie van stedelijk groen in Paramaribo gemaakt. In dit geval kunnen 8 klassen onderscheiden worden: Water, bebouwd gebied, bomen (bosfragmenten), mangroven, gemengde lagere vegetatie, infrastructuur, gras en kale grond. 
Door te analyseren hoe dit is veranderd over tijd kan er informatie verkregen worden over het effect van landgebruik, zoals uitbreiding van het urbaan gebied, invloed hebben op stedelijk groen.
Met behulp van dit soort informatie kunnen ruimtelijke planners en beleidsmakers effectiever gebruik maken van de ruimte en zich beter richten op duurzame stedelijke planning, die rekening houdt met de bewezen voordelen van stedelijk groen voor het welzijn van de mens.
Voor dit gebied zijn er Sentinel 2 satelliet beelden gedownload welke na bewerking een resolutie hebben van 10m.

Razia haar thesis vindt u hier

Terug

 

Op weg naar een groener en leefbaarder Paramaribo:

Het verkoelend effect van stedelijk groen

-Niel Kalpoe (Anton de Kom Universiteit Suriname)-

Stedelijk groen heeft een aantal voordelen voor menselijk welzijn. Een van de belangrijkste ecosysteemdiensten van stedelijk groen is de regulering van het microklimaat en vermindering van het stedelijk hitte-eiland-effect (UHI). Regulering van het microklimaat door groen vindt plaats tijdens het verdampingsproces (evaporatie), waarbij voelbare warmte wordt verbruikt. Hierdoor wordt de luchttemperatuur verlaagd in de omgeving van groen, het zogenaamde microklimaat. Met de verwachte stijging van temperatuur, droogte en intensiteit van hittegolven als gevolg van klimaatverandering, zal de rol van stedelijk groen nog belangrijker worden.

De doelstellingen van dit onderzoek zijn:

 1. Het kwantificeren van de verkoelende effecten van geselecteerd stedelijk groen in Paramaribo op aangrenzende woonwijken.
 2. Analyseren hoe verschillende soorten groene plekken en seizoenen de verkoeling van stedelijk groen beïnvloeden.
 3. Vergelijking van klimaat-gerelateerde waarnemingen tussen:
 • Locaties met veel stedelijk groen en sterk bebouwde gebieden, zoals sommige woonwijken in Paramaribo,
 • Straten met bomen en zonder bomen.

Onderzoek naar de relatie tussen verschillende typen stedelijk groen en het microklimaat (luchttemperatuur en luchtvochtigheid) in Paramaribo zal een ​​substantiële bijdrage leveren aan de wetenschap over het verkoelend effect van groen in tropische steden. Ook zullen relevante gegevens en kennis worden gedeeld met beleidsmakers, niet-gouvernementele organisaties, projectontwikkelaars en burgers voor betere stadsplanning en beleid.

Terug

 

De rol van stedelijk groen in

een mogelijk hitte-eiland effect in Paramaribo

-Tom Remijn (Universiteit van Amsterdam)-

Het belangrijkste doel van deze studie was om een ​​analyse te maken van het Urban Heat Island-effect en van het verkoelend effect van stedelijk groen in de hele landelijke-stedelijke regio van de tropische stad Paramaribo (Suriname) in zowel het natte als het droge seizoen.

De studie is gebaseerd op een landbedekkingskaart van de regio groot Paramaribo en op de temperatuur van het landoppervlak, afgeleid van Landsat 8-satellietgegevens van zowel het natte als het droge seizoen. Om de effecten van de compositie (bomen, mangroven, gemengde lage vegetatie en gras) en configuratie van stedelijk groen op de oppervlaktetemperaturen van het land te bestuderen, werden klassemetrische gegevens, waaronder percentage van landschap, aggregatie-index, landschapsvorm-index, randdichtheid en patch-dichtheid gebruikt. Daarnaast werd de invloed van de sociaaleconomische status op de oppervlaktetemperatuur van het land getest. Om de stedelijke hitte-eilandstudie af te ronden, werden luchtmetingen uitgevoerd om een ​​vergelijking mogelijk te maken tussen LST en luchttemperaturen over verschillende soorten landbedekking.

De resultaten laten zien dat er een oppervlakte hitte-eilandeffect bestaat tussen de stedelijke kern en het landelijke achterland van Paramaribo. De omvang was in beide seizoenen vergelijkbaar (ca. 5,2 K). Stedelijk groen bleek deze temperatuurstijging aanzienlijk te verminderen. Deze relatie was afhankelijk van het aanwezige type stedelijk groen. Bomen en mangrove vertoonden het sterkste verkoelende effect op de oppervlaktetemperatuur van het land, terwijl gemengde lage vegetatie minder, maar nog steeds een aanzienlijk verkoelend effect had. Aan de andere kant vertoonde gras geen duidelijke relatie. Ongeacht het type stedelijk groen laat deze studie zien dat het vergroten van het stedelijk groen het verkoelende effect vergroot.

De resultaten tonen ook aan dat een grote geaggregeerde stedelijke groene ruimte eerder gewild is dan een aantal kleinere uitgesplitste ruimten. Het verkoelende effect van stedelijk groen was in het droge seizoen iets sterker dan in het natte seizoen. Er werd geen verband gevonden tussen de vorm van stedelijk groen en de landoppervlaktetemperatuur in Paramaribo. De hoeveelheid stedelijk groen bleek te verschillen tussen wijken met een verschillende sociaaleconomische status. Dit resulteerde in een indirect negatieve relatie tussen sociaaleconomische status en landoppervlaktemperatuur. Deze relatie was niet van toepassing voor de wijken met de laagste SES, omdat hun LST door het zandige karakter van de straten in deze wijken ook laag was.

Op basis van deze resultaten wordt geconcludeerd dat er zowel in het natte als in het droge seizoen een aanzienlijk stedelijk hitte-eiland aanwezig is in Paramaribo. Daarnaast laat deze studie ook zien dat stedelijke groene ruimte een natuurgebaseerde oplossing zou kunnen bieden om deze UHI (Urban Heat Island) in Paramaribo te verzachten. Vanwege het gebrek aan studies over stedelijke ecosysteemdiensten in het mondiale Zuiden, kan deze studie in Paramaribo mogelijk bijdragen aan de waardering van stedelijk groen in het beleid van steden in het mondiale Zuiden.

 

Tom zijn thesis staat gepubliceerd op de website van de Universiteit van Amsterdam.

Terug

 

Huidig en toekomstig aanbod van ecosysteemdiensten

afkomstig van stedelijk groen in de tropische stad Paramaribo

-Joe McMeekin (Universiteit van Amsterdam)-

 Doelen:

 1. Kwantificeren en in kaart brengen van het huidige aanbod van belangrijke ecosysteemdiensten geleverd door de groene ruimten in Paramaribo.
 2. Drie mogelijke toekomstscenario's ontwikkelen waarin stadsuitbreiding en landgebruiksverandering, en daarmee veranderingen in groen, worden geschat en gevisualiseerd voor het jaar 2035.
 3. Analyseren hoe de drie toekomst scenario's van invloed zijn op de toekomstige levering van ecosysteemdiensten afkomstig van groene ruimten in Paramaribo.

Ongeveer 55% van de huidige wereldbevolking van 7,7 miljard mensen woont in stedelijke gebieden. Door de bevolkingsgroei zullen deze stedelijke gebieden tegen 2050 naar verwachting 2,4 miljard inwoners hebben. Duurzaam stadsbeheer en stadsuitbreiding is daarom nog nooit zo relevant geweest als nu en onderzoek dat zich richt op stedelijke omgevingen is van vitaal belang om het inzicht in de stedelijke dynamiek te verbeteren en duurzaam beheer te vergemakkelijken.

Verstedelijking en stadsuitbreiding resulteren in grote veranderingen in landgebruik op wereldschaal, en deze landtransformatie heeft een aantal bijbehorende effecten voor de lokale omgeving en lokale gemeenschappen. Een veelvoorkomend effect is een vermindering van de hoeveelheid groen, zoals bomen, gras en struiken binnen stedelijke gebieden. Dit leidt op zijn beurt tot een vermindering van de maatschappelijke voordelen van deze groene ruimten, die het potentieel hebben om duurzame ontwikkeling te belemmeren en die bepaalde uitdagingen voor inwoners en autoriteiten in stedelijke omgevingen kunnen introduceren of versterken. Het voorgestelde onderzoek zal zich richten op dergelijke voordelen door het onderzoeken van het huidige en toekomstige aanbod van ecosysteemdiensten afkomstig van groene ruimte in de tropische Zuid-Amerikaanse stad Paramaribo in Suriname.

De ecosysteemdiensten die in dit onderzoek worden bekeken, zijn koolstofopslag, kustbescherming, recreatie, hoogwaterbescherming en lokale klimaatregulering, die allemaal relevant worden geacht voor de stad Paramaribo. De InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs) modelleringssoftware zal worden gebruikt om het huidige aanbod van deze ecosysteemdiensten in de regio groot Paramaribo te modelleren en in kaart te brengen.

Toekomstscenario's voor veranderingen in landgebruik als gevolg van stadsuitbreiding in 2035 zullen vervolgens worden gedefinieerd en gemodelleerd met behulp van het CLUE (the Conversion of Land Use and its Effects) model. Deze mogelijke scenario's zullen worden ontwikkeld volgens de huidige ontwikkelingsplannen en initiatieven, beschikbare literatuur en overleg met belanghebbenden. Ze zullen het mogelijk maken om het potentiële toekomstige aanbod van de beschouwde stedelijke ecosysteemdiensten te kwantificeren, en analyse van de verschillen tussen het huidige en toekomstige aanbod zal het mogelijk maken om potentiële synergieën en afwegingen te identificeren voor elk van de verschillende scenario's. Onderzoek naar de huidige en toekomstige ecosysteemdiensten afkomstig van groene ruimte komt relatief veel voor in gematigde streken van ons planeet, vooral in het mondiale noorden. In tropische of Zuid-Amerikaanse steden als Paramaribo is hier echter weinig onderzoek naar gedaan. Het onderzoek, uitgevoerd in het kader van het twinning project "Naar een groen en leefbaarder Paramaribo", wil daarom bijdragen tot de verruiming van het wetenschappelijk inzicht in ecosysteemdiensten en de rol van groene stedelijke ruimten in diverse geografische omgevingen.

Joe zijn thesis staat gepubliceerd op de website van de Universiteit van Amsterdam.

Terug

 

Stedelijk groen in Paramaribo:

Percepties, Gebruik en Beheer 

 -Saskia Chote (Anton de Kom Universiteit Suriname)-

In tropische steden, zoals Paramaribo, is er nog relatief weinig onderzoek gedaan naar stedelijk groen en voordelen ervan. Levenstijl, cultuur, sociaal-economische status en demografie spelen allemaal een rol in hoe mensen kijken naar stedelijk groen. Het is noodzakelijk een beter begrip te hebben van de percepties die bewoners van Paramaribo hebben over stedelijk groen en de ecosysteemdiensten die deze geven, maar ook welke bijdragende factoren ten grondslag liggen aan deze percepties. Dit kan helpen de publieke opinie over stedelijk groen te verschuiven ten gunste van verbeterd stedelijk beleid als het gaat om groene ruimtes.

Het doel van dit onderzoek is om percepties en gebruik van stadsbewoners met betrekking tot stedelijke groen in Paramaribo te identificeren en analyseren.  Daarbij wordt nagegaan welke factoren van invloed zijn op deze percepties en het gebruik van stedelijk groen Zo krijgen we meer inzicht in wat mensen denken over groen in hun omgeving en wat hun behoefte is als het gaat om openbare groene ruimten. Verder is het de bedoeling om de ecosysteemdiensten van deze groene ruimtes te identificeren en het beheer van deze ruimtes te analyseren. De informatie uit dit onderzoek kan ook worden gebruikt door beleidsmakers om hun ​​groen beleid te formuleren of om een ​​groen beheerplan op te stellen.

Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van enquêtes, interviews en observaties, gekeken naar percepties van stadsbewoners en naar de huidige beheerstructuur van de gebieden.

Saskia haar thesis vindt u hier

Terug

 

Urbaan groen in groot Paramaribo:

Verkenningen van toegankelijkheid en sociale ongelijkheid

 -Bernice Osei Buohemaa (University of Twente)-

Verstedelijking heeft geleid tot een toename van de bevolking van mensen die in steden over de hele wereld wonen. Dit heeft geleid tot veel negatieve effecten in de steden, zoals het verlies van natuurgebieden en een stijging van de lokale temperaturen enz. Deze negatieve effecten kunnen worden gemitigeerd met behulp van stedelijk groen (UGS) dat bijdraagt aan het duurzamer en aangenamer maken steden om in te wonen. Met de vele voordelen van UGS, zoals het verminderen van temperatuur- en luchtkwaliteitsregulering en het bieden van een plek voor sociale cohesie en recreatie, is er behoefte aan toegang voor iedereen. Dit leidde tot onderzoek naar VERKENNINGEN NAAR BEREIKBAARHEID EN SOCIALE ONGELIJKHEID VAN STEDELIJK GROEN IN HET GROTERE PARAMARIBO. De onderzoeksdoelstellingen waren specifiek gericht op:

1: Onderzoek de ruimtelijke spreiding van groen in de regio Groot Paramaribo.

2: Beoordeel de mate van toegankelijkheid van groen in de regio Groot Paramaribo.

3: Beoordeel de mate van sociale ongelijkheid die samenhangt met de toegankelijkheid van UGS in de regio Groot Paramaribo.

Dit onderzoek classificeerde de typen UGS met behulp van een visuele interpretatie op basis van luchtbeelden en analyseerde vervolgens de verspreiding van de UGS-typen in Groot Paramaribo. Met behulp van netwerkanalyse werd vervolgens de toegankelijkheid van UGS geanalyseerd met behulp van de afmetingen van UGS en verschillende vervoerswijzen. Om de mate van sociale ongelijkheid vast te stellen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de Gini-coëfficiënt en de Pearson-correlatie.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er meer UGS in de rand van de regio zijn dan in de centrale delen. Er is echter meer variatie in de typen UGS in de centrale delen van de Greater Paramaribo Region dan in de buitenwijken, aangezien UGS-typen zoals speeltuinen vooral geconcentreerd zijn in de centrale delen. De resultaten geven ook aan dat de resorts met de hoogste toegang tot UGS de resorts zijn buiten het centrum, waar veel Javanen en Hindostanen wonen. Integendeel, Creolen en Natives wonen vaker in centrale resorts met de minste toegang tot UGS. Vergeleken met het gemiddelde woonhuis hebben bejaardentehuizen en scholen in de regio Groot Paramaribo een betere toegang tot UGS; en het gemiddelde inkomen per resort is niet gecorreleerd met toegankelijkheid. Het wordt aanbevolen om de beschikbaarheid van UGS en de diversiteit van UGS-types in achtergestelde resorts te vergroten, vooral op loopafstand van woonhuizen, zodat alle bewoners kunnen profiteren van UGS.

Speel -en sporttoestellen in de Cultuurtuin nabij de Paramaribo zoo

Bernice haar thesis is gepubliseerd op de website van de Universiteit van Twente.

Terug

 

Het in kaart brengen van de kwaliteit van openbaar stedelijk groen 
voor fysieke activiteiten in Paramaribo, Suriname

 -Druti Gangwar (University of Twente)-

Steden groeien demografisch en economisch, wat leidt tot een hoge werkdruk voor stadsbewoners. Langere werkuren binnenshuis verminderen de recreatieve tijd buitenshuis en vormen een bedreiging voor hun gezondheid en welzijn. SDG 11.7 benadrukt het belang van "het bieden van universele toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes". De COVID-19-pandemie heeft het belang van fysieke activiteiten voor het behouden van een gezonde levensstijl opnieuw benadrukt. Stedelijke groene ruimten bieden mogelijkheden voor lichaamsbeweging in de buitenlucht.

Paramaribo heeft de afgelopen decennia een ongecontroleerde stedelijke groei doorgemaakt, en dat ging ten koste van bomen en stadsbossen die de stad verlaten met fragmenten van bos en groen. Dit wordt nog verergerd door een gebrek aan kennis over de voordelen van openbaar stedelijk groen en oneigenlijk beheer van stedelijk groen. Dit onderzoek had tot doel de ‘kwaliteit’ van openbaar stedelijk groen in Paramaribo en hun relatie met de fysieke activiteiten van al het openbaar stedelijk groen in Paramaribo te beoordelen. De twee doelstellingen van dit onderzoek waren,

1. Het in kaart brengen van de ruimtelijke spreiding van kwaliteitskenmerken voor alle openbaar stedelijk groen in Paramaribo
2. In kaart brengen van de relatie tussen kwaliteitskenmerken en fysieke activiteit in alle openbare stedelijke groenvoorzieningen van Paramaribo


In totaal zijn 30 locaties geïdentificeerd als ‘Alle Openbaar stedelijk groen’ waarvoor metingen zijn afgeleid uit online ruimtelijke data en social media data. Deze 30 openbaar stedelijk groen omvat vijf locaties die worden gemonitord in het kader van het Groen Paramaribo-project. Dit onderzoek gebruikte geospatiale tools om de kwaliteitskenmerken van openbaar stedelijk groen in Paramaribo in kaart te brengen en hun relatie met fysieke activiteit statistisch te modelleren.

Resultaten voor de eerste doelstelling laten zien dat de kwaliteitskenmerken zoals ruimtelijkheid, groen en rust hoger waren voor locaties in de buitenwijken van Paramaribo, terwijl de bereikbaarheid van de locaties van openbaar stedelijk groen hoger is in de woonwijken. Uit de metingen van de onderzoeks-/veldgegevens bleek dat kwaliteitskenmerken zoals veiligheid, netheid en voorzieningen essentieel zijn om de algehele kwaliteit van een openbaar stedelijk groen te begrijpen. De studie kon bevestigen dat de door burgers verzamelde gegevens over de staat en het gebruik van openbaar stedelijk groen waardevolle inzichten opleveren voor de kwaliteit van openbaar stedelijk groen. Bevindingen voor de tweede doelstelling laten zien dat ruimtelijkheid en bereikbaarheid van een openbaar stedelijk groen gerelateerd zijn aan fysieke activiteit. Maar de statistische resultaten suggereren ook dat de kwaliteitskenmerken die zijn gebruikt om het model te bouwen een onderschatting zijn van de waarschijnlijkheid, wat betekent dat er mogelijk andere factoren zijn om fysieke activiteit te voorspellen.

Dit onderzoek geeft aan dat er mogelijk andere factoren zijn die een mogelijke invloed kunnen hebben op de relatie tussen kwaliteit en lichamelijke activiteit. Enkele verdachte factoren zijn onder meer het omringende landgebruik van openbaar stedelijk groen, stedelijke overstromingen en het stedelijk hitte-eilandeffect in Paramaribo. Deze studie gaat ook dieper in op de uitdagingen en verdere aanbevelingen voor het bestuderen van de ‘kwaliteit’ van openbaar stedelijk groen. Tenslotte wordt ook de implicatie van dit onderzoek voor het stedelijk beheer van het openbaar stedelijk groen in Paramaribo beschreven.

Druti haar thesis staat gepubliceerd op de website van de Universiteit van Twente.

Terug